ด้วยรักและผูกพัน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมา ณ โอกาสนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด
 1. จังหวัดกาฬสินธุ์ (ผอ.ทองสุข  พลเยี่ยม,ผอ.ภานุวัฒน์ สมมาตร,ผอ.ธีรภัทร วงษ์สว่าง)
 2. จังหวัดขอนแก่น (ผอ.วิรุณพงศ์ สมชม,ผอ.สมว่า  เพียศักดิ์,
                         ผอ.สุรศักดิ์  คำนู,ผอ.ณัชญานุช สุดชาดี,ประพฤติพันธ์ ชวลี)
 3. จังหวัดชัยภูมิ (ผอ.สุภาวดี ประกอบนา,ผอ.สมหมาย  ชัยศัตรา, ผอ.ทรงกลด หิรัญเกิด
                     ผอ.ปรัชญาธร บุญทัน)
 4. จังหวัดนครพนม (ผอ.สุวิทย์ เพียรชนะ,ผอ.ประกร โพธิราช, ภานุพล สารคำ)
                         รอง ผอ.ยอดชาย พ่อหลอน)
 5. จังหวัดนครราชสีมา (ผอ.อังคณา คำสิงห์นอก. ผอ.ณญาธวันดิ์  เกงขุนทด,ผอ.กานต์เลิศ ก้อนหิน
                             ผอ.อภัยวงศ์ สมนา, ผอ.นรเศรษฐ์  วงศ์จรรยาพร
                             ผอ.จอมขวัญ นครไธสง, ผอ.สถานุ เกตุคัมธิวัตร์)
 6. จังหวัดบุรีรัมย์ (ผอ.เกรียงไกร กะการดี , ผอ.ภรินทร  วารินกุฏ,ผอ.ศรัณยู สินรัมย์
                       ผอ.บวร ชวดรัมย์)
 7. จังหวัดมหาสารคาม ( ผอ.อุทัย วรสิทธิ์,ผอ.วรรณี ศักดิ์ศรีบุญดี)
 8. จังหวัดมุกดาหาร (ผอ.เพลินศักดิ์  บุตดีวงศ์)
 9. จังหวัดยโสธร (รอง ผอ.วีระ อ่างทอง)
 10. จังหวัดร้อยเอ็ด (ผอ.ประนอม ผจงศิลป์, ผอ.สุดสงวน ทวีแสง)
 11. จังหวัดเลย  (ผอ.สุพรรณ  กล้าหาญ,ผอ.นิติธร รุ่งเรือง)
 12. จังหวัดสกลนคร (รองผอ.เขต ดร.สมนึก นนธิจันทร์, ผอ.ปิยะนันท์ ธิโสภา
                         ผอ.ปรีชา คำภาจันทร์,รอง ผอ.นิราวรรณ ไชยวงศ์คต
                                                            ผอ.ธนปกรณ์ อวนป้อง)
 13. จังหวัดสุรินทร์  (รองผอ.เขต สำเร้ง บุญโต,ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์, ผอ.สุรชิต เนื้อละออ   
                        ผอ.วสันต์ ลาดศิลา
  , ว่าที่ ผอ.อมรเดช ดีนาน, ผอ.สุธี ศรีเครือดำ)
 14. จังหวัดศรีสะเกษ (ผอ.คณิตพันธ์ จารธัญญวาท, ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง
                         ผอ.ทักษิณ ภูบัวเพชร, ผอ.ชิตณรงค์  ขดภูเขียว)
 15. จังหวัดหนองคาย (ผอ.วิทยา หงษ์ศรี, พ.ต.จักรพงษ์ กองภา,ผอ.เบญจพล สุภาจิน)
 16. จังหวัดหนองบัวลำภู (ผอ.ไพโรจน์  กุลวงศ์,ผอ.อุทัย วรสิทธิ์)
 17. จังหวัดอุดรธานี (ผอ.ธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์, ผอ.น้ำฝน ไชยวาน  
                        ผอ.พิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์)
 18. จังหวัดอุบลราชธานี (รอง ผอ.ดร.บุญช่วย สายราม ,ผอ.ดร.พงษ์ศักดิ์  ศิริวงศ์,
                              ผอ.วันดี  ละศรีจันทร์, ผอ.สมใจ วิชัย)
 19. จังหวัดอำนาจเจริญ (ผอ.สุวรรณ ธรรมวงค์,  ผอ.สุข  ลาภารัตน์, ผอ.ประสิทธิ์ เจริญวงศ์)
 20. จังหวัดบึงกาฬ (ผอ.ทักษิณ  อุปรี,  ผอ.ชมพูนุท  โพธิ๋สว่าง,  ผอ.วัฒนา จันทรโคตร์))
ภาคเหนือ มี 9 จังหวัด
 1. จังหวัดเชียงราย (ผอ.สวง  กองจักร)
 2. จังหวัดเชียงใหม่ (ผอ.พรชัย นาชัยเวียง)
 3. จังหวัดน่าน (ผอ.วสันต์  สอนแก้ว, ผอ.พรชัย นาชัยเวียง, ผอ.อำไพ  พรมมี)
 4. จังหวัดพะเยา (ผอ.พศุตม์ พงษ์พานิชย์)
 5. จังหวัดแพร่ (ผอ.สุริยน สายสนองยศ)
 6. จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผอ.พศุตม์ พงษ์พานิชย์, ผอ.การัณยภาส เพ็งพันธ์)
 7. จังหวัดลำปาง (ผอ.พิเศษ  ถาแหล่ง,ผอ.หทัยทิพย์ แก้วแสนตอ)
 8. จังหวัดลำพูน (ผอ.พศุตม์ พงษ์พานิชย์)
 9. จังหวัดอุตรดิตถ์ (สมสกุล พุ่มมาก)
ภาคกลาง มี 22 จังหวัด
 1. จังหวัดกำแพงเพชร (ผอ.จุฑารัตน์  พรเวียง)
 2. จังหวัดชัยนาท
 3. จังหวัดนครนายก (ผอ.มณีชัย ชูราษี, รอง ผอ.พรานเพชร ทวีผล)
 4. จังหวัดนครปฐม
 5. จังหวัดนครสวรรค์
 6. จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ประพันธ์  สุเนตรวรกุล, ผอ.กัญญา แสงเจริญโรจน์)
 7. จังหวัดปทุมธานี (ผอ.วีรวัฒน์ หว่างเพียร)
 8. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ผอ.สันติวัฒน์ สุภัทโรบล,ผอ.นพคุณ ลัคนาวิเชียร)
 9. จังหวัดพิจิตร
 10. จังหวัดพิษณุโลก (ผอ.สุภัค พวงขจร)
 11. จังหวัดเพชรบูรณ์ (ผอ.จิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา,ผอ.พัทธนันต์ แหยมแก้ว)
 12. จังหวัดลพบุรี (ผอ.นพคุณ  ลัคนาวิเชียร)
 13. จังหวัดสมุทรปราการ (ผอ.มณีชัย ชูราษี)
 14. จังหวัดสมุทรสงคราม (ผอ.คณิตพันธ์ จารธัญญวาท)
 15. จังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.วิษณุ แพทย์คดี, รอง ผอ.อุดม สมพร้อม)
 16. จังหวัดสิงห์บุรี
 17. จังหวัดสุโขทัย (ผอ.สุภัค พวงขจร)
 18. จังหวัดสุพรรณบุรี (ผอ.มานิต ศรีทองสุข, ผอ.นันทยา  ใจตรง)
 19. จังหวัดสระบุรี
 20. จังหวัดอ่างทอง (ผอ.ขุนชิต ละราคี)
 21. จังหวัดอุทัยธานี (ผอ.ชัสสุภา นันทารมย์)
 22. จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ผอ.วิษณุ แพทย์คดี, ผอ.ดร.สุรดา ไชยสงคราม)
ภาคใต้ มี 14 จังหวัด
 1. จังหวัดกระบี่  (ผอ.ประพันธ์  สุขย้อย, ผอ.อาวุทธ์ ขันนะลา)
 2. จังหวัดชุมพร (ผอ.เสาวณีย์  ขำอ้วม)
 3. จังหวัดตรัง (รองผอ.เขต อภิพรรธ์ หนูโส๊ะ, ผอ.ปุญณิกา ไกรรักษ์,ผอ.สุริยาพร  ฮ่องซ่วน)
 4. จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผอ.พงษ์ศรันย์  จันทรัตน์, ผอ.วิฑูรย์ สร้อยสุวรรณ, ผอ.ปิยะ สุขกลับ)
 5. จังหวัดนราธิวาส
 6. จังหวัดปัตตานี
 7. จังหวัดพังงา (ผอ.วุฒิพงษ์ ภิรมย์)
 8. จังหวัดพัทลุง (ผอ.อุษา พันธ์คีรี, ผอ.สมนึก นกน้อย)
 9. จังหวัดภูเก็ต (ผอ.อุดม กูลดี)
 10. จังหวัดระนอง (ผอ.สุริยศักดิ์ ไชยกูล)
 11. จังหวัดสตูล (ผอ.ศรีภูมิ  ชาญเดช)
 12. จังหวัดสงขลา (ผอ.กัญญา แสงจันทร์, รอง ผอ.สุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด)
 13. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผอ.จิรฉัตร ไชยสกุล)
 14. จังหวัดยะลา (ผอ.ประพันธ์  สุขย้อย)
ภาคตะวันออก มี 7 จังหวัด
 1. จังหวัดจันทบุรี (ผอ.วสันต์ ลาดศิลา, ผอ.สุธี ศรีเครือดำ, รองผอ.ณัฐธนพล ปะจีน)
 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย)
 3. จังหวัดชลบุรี  (ผอ.ศักดิ์ ภักเกลี้ยง, รองผอ.ณัฐธนพล ปะจีน)
 4. จังหวัดตราด (ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย)
 5. จังหวัดปราจีนบุรี (เทวฤทธิ์ ผุยดี)
 6. จังหวัดระยอง (ผอ.กัญญา แสงเจริญโรจน์, ผอ.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร)
 7. จังหวัดสระแก้ว (รองผอ.เทวฤทธิ์ ผุยดี)
ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด
 1. จังหวัดกาญจนบุรี (ผอ.สุรชิต เนื้อละออ)
 2. จังหวัดตาก (ผอ.ทองหล่อ ห่อทอง)
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 4. จังหวัดเพชรบุรี
 5. จังหวัดราชบุรี (ผอ.พัณณ์ชิตา กนกพงษ์เสถียร)

สนทนา..พาที พี่น้องผู้บริหารสถานศึกษาทั่วทิศ ทั่วไทย(ผอ.อ๋า ผอ.ชัยภัทร ผอ.วัชระ ผอ.วสันต์)
ศรีสะเกษ (ประธานสุรสีห์ฯ ผอ.อำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผอ.เอก ผอ.ถาวร ผอ.ตรีเพชร)
บรรยากาศ...ณ ขอนแก่น พี่น้องไปร่วมกันมากเกินเป้าหมาย ได้รับเกียรติจาก
ท่าน กคศ.สนอง ซาระมาตย์ ท่าน กคศ.สงกรานต์ จันทร์น้อย ท่าน ผอ.สนอง ทาหอม
กรรมการคุรุสภา ท่านประวิทย์ บึงไสย์ ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่านวิทยา พันธ์เพ็ง รองประธานชมรมครูฯ และท่านสมัคร เยาวภรณ์ เลขาธิการชมรมครูประชาบาล
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุป....ปัญหาทุกอย่างที่นำเสนอ ข้อมูลต่างๆและหนังสือชัดเจน
ผู้ใหญ่รับทราบปัญหาเป็นอย่างดี
 (ชินเรศวร์+สุรสีห์เสมา+หนึ่งในร้อย)
(ขอขอบคุณตัวแทนพี่น้องสุรินทร์(ดังภาพ)และพี่น้องทุกจังหวัดที่ร่วมแสดงพลังกันในครั้งนี้)

ก้าวทัน...ข่าว


ค้นข่าวมาเล่า

งานการศึกษา

ข่าวจาก สพร.
ข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ